Half-Year Acessories Package for
DEEBOT X1 OMNI
Half-Year Package for DEEBOT X1 OMNI includes, 1, Buddy Kit *1 Set; 2, Dust Bag * 3 Sets (9 pcs); 3, Washable Mopping Pad(Grey) * 2 Sets (4 pairs).      
RM354.00 MYR
Bundle for DEEBOT X1 OMNI
The bundle includes:  DEEBOT Buddy Kit *1 Set  Dust Bag * 3 Pcs Washable mopping pad(Grey) * 2 Pairs
RM201.00 MYR
Bundle (Buddy Kit + Dust Bag) for X1 OMNI
Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ dụng cụ bạn thân DEEBOT * 1 Bộ + Túi đựng bụi * 3 chiếc
RM140.00 MYR
Buddy Kit cho gia đình DEEBOT X1
RM98.00 MYR
Washable mopping pad(Grey) for
DEEBOT X1 OMNI/X1 TURBO
Compatible with DEEBOT X1 OMNI/T10 OMNI/X1 TURBO
RM66.00 MYR
Túi đựng bụi cho DEEBOT X1 OMNI
RM47.00 MYR
Bạn đã đăng ký thành công!
Email này đã được đăng ký